OFERTA

MELIORACYJNA

 • roboty ziemne mechaniczne i ręczne na odkład lub z transportem

 • wykonawstwo obiektów melioracyjnych nowych oraz utrzymanie i konserwacja już istniej±cych

 • wykonastwo i remonty budowli iobiektów melioracyjnych


 • BUDOWNICTWO HYDROTECHNICZNE (budowa i remont)
 • wały przeciwpowodziowe

 • rzeki i kanały

 • zbiorniki retencyjne

 • budowle hydrotechniczne


 • INŻYNIERIA ¦RODOWISKA
 • zewnetrzne sieci: wodoci±gowe i kanalizacyjne

 • oczyszczalnie ścieków

 • składowiska odpadów stałych


 • ROBOTY DROGOWE
 • nawierzchnia z prefabrykatów (ulice, place, parkingi i inne)

 • wykonawstwo i remont poboczy

 • nawierzchnie tymczasowe (drogi dojazdowe)


 • REKULTYWACJE
 • rekultywacje uzytków rolnych i terenów przemysłowych

 • zabiegi agrotechniczne

 • Unasadzenia drzew i krzewów

 • zakładanie i utrzymanie trawników i terenów zielonych

 • ścinanie lub karczowanie drzew i krzaków z wywozem • ROBOTY OGÓLNO - BUDOWLANE
 • wykopy i wykonanie fundamentów

 • budowa i utrzymanie obiektów małogabarytowych

 •     Created by: Help-Office